خانه » دانلود » شاخص هاي استعداديابي در كاراتة ايران
GV-ads FFTabligh L-ads

شاخص هاي استعداديابي در كاراتة ايران

Print Friendly, PDF & Email

 

عنوان مقاله: بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در كاراتة ايران بر اساس آمادگي هاي جسماني و رواني
نویسندگان مقاله: محمود شيخ – مهدي شهبازي – اشرف اميني – رضا غلامعلي زاده

شماره: نشريه رشد و يادگيري حركتي (دوره: ۲، شماره: ۴)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسي وضعيت استعداديابي رشتة ورزشي كاراته در ايران بر اساس آمادگي هاي جسماني و رواني و ارائة الگوي مناسب بود. جامعة آماري تحقيق حاضر را كلية مسؤلان، مربيان و ورزشكاران زن و مرد تيم هاي ملي منتخب از مسابقات قهرماني كاراتة كشور كه در اردوي آمادگي سال 1385 كشور حضور داشتند، تشكيل دادند. نمونة آماري پژوهش 63 نفر از كاراته كاهاي (31 پسر و 32 دخᆰر) نخبة كشور بودند. ورزشكاران بر اساس برنامة زمان بندي شده در سالن مجهز به وسايل اندازه گيري به منظور اندازه گيري شاخص هاي آنتروپومتريكي، تركيب بدني و آمادگي جسماني حاضر شدند. پيش از آن هر كدام از ورزشكاران پرسشنامة اطلاعات شخصي را پر كردند. تجزيه و تحليل داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري 05/0 P< صورت پذيرفت. نتايج نشان داد كه در كاراته كاهاي دختر از مجموع تمامي عوامل ذكر شده، تنها طول پا، عرض شانه، طول دست، انعطاف پذيري، توان بي هوازي، سرعت واكنش دست، قدرت عضلات شكم، هماهنگي و پرش درجا با موفقيت كسᄄ شده ارتباط قابل ذكر و معني دار دارند (05/0 P<). از سوي ديگر، در مردان كاراته كا مي توان به عوامل طول پا، عرض شانه، قد نشسته، انعطاف پذيري، توان بي هوازي، سرعت واكنش دست، سرعت واكنش پا، چابكي قدرت عضلات شكم، هماهنگي، پرش در جا و تمركز اشاره كرد (05/0 P<). نتايج تحقيق نشان داد كه هيچ يك از كاراته كاها بر اساس شاخص هاي استعداديابي در فعاليت كاراته شركت نكرده اند و اساساً در كشور ما هيچ گونه مبناي علمي براي استعداديابي افراد در رشتة كاراته وجود ندارد و كلية ورزشكاران تنها بر اساس علاقة خود يا خانواده شان وارد رشتة ورزشي كاراته مي شوند.

کلیدواژه‌ها: كاراته ، استعداديابي ، آمادگي رواني ، آمادگي جسماني ، آنتروپومتري

برای دانلود این مقاله به سایت نشریه رشد ویادگیری مراجعه کنید.

 
اشتراک گذاری:
Share
 • لینک کوتاه : http://sportfa.ir/?p=951
 • GV-ads FFTabligh L-ads

  همچنین بخوانید:

  نقش والدین در استعدادیابی

  استعداد ويژگي فردي است كه در يك بخش گنجايش و توانايي بالاتر از متوسط افراد …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *